ગુજરાત હાઇકોર્ટ માં 700 જેટલી જગ્યાઓ પર મોટી ભરતી

હાઇકોર્ટની ભરતી

ગુજરાત હાઈકોર્ટ એક ભરતી અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે જે વિવિધ હોદ્દાઓ પરની 723 ખાલી જગ્યાઓ ભરશે

હાઇકોર્ટની ભરતી

માનનીય કાયદા વિભાગની મંજૂરી બદલ આભાર, આ અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા નજીકના ભવિષ્યમાં શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે.

Gujarat High Court

આ રોમાંચક જાહેરાતથી સરકારી નોકરીની પરીક્ષાઓ માટે ખંતપૂર્વક તૈયારી કરી રહેલા મહત્વાકાંક્ષી ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું છે. 

Gujarat High Court

ગુજરાત હાઈકોર્ટે વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 સુધીની ખાલી જગ્યાઓનો સમાવેશ કરીને, લાયક ઉમેદવારોને વધારાના રજિસ્ટ્રારની જગ્યા માટે અરજી કરવા માટે આમંત્રિત છે

Gujarat High Court

ગુજરાત હાઈકોર્ટ રાજ્યમાં વ્યક્તિઓ માટે અસાધારણ રોજગારની તક આપે છે. વિવિધ હોદ્દાઓ પર ઘણી ખાલી જગ્યાઓ છે, દરેક તેના અનન્ય પગાર ધોરણ સાથે.